STATUT PARTII
ZWIĄZEK SŁOWIAŃSKI

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Partia polityczna działająca na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Związek Słowiański (w skrócie ZS).

§ 2

1. Terenem działania ZS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych jest Miasto Stołeczne Warszawa.

2. ZS ma prawo do zakładania terenowych ogniw organizacyjnych na zasadach określonych w niniejszym statucie.

3. ZS może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji oraz wchodzić w związki z innymi organizacjami, których cele i zadania są bliskie celom i zadaniom partii.

4. Znakiem graficznym (LOGO) partii jest brodzący bocian wpisany w litery ZS.

§ 3

ZS posiada osobowość prawną i może prowadzić każdą prawem nie zakazaną działalność we wszystkich formach organizacyjno-prawnych zgodnie z odrębnymi przepisami, a w szczególności działalność polityczną, społeczną, kulturalną, oświatowo-wychowawczą, dobroczynną i wydawniczą.


ROZDZIAŁ II
CELE,CHARAKTER I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 4

Celem ZS jest realizacja jego programu poprzez aktywne uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

§ 5

Program ZS nawiązuje do Manifestu Zjazdu Słowiańskiego w Pradze w 1848 r., ma na celu obronę praw i interesów Narodu Polskiego i zachowanie jego słowiańskiej tożsamości.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

1. Członkiem ZS może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej o nieposzlakowanej opinii po złożeniu pisemnej deklaracji.

2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje ogólne zebranie Koła zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy członków Koła.

3. Zarząd Koła informuje o przyjęciu członków Zarząd Okręgowy i Zarząd Krajowy.

§ 7

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna, która popiera działalność ZS.

2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje, po złożeniu przez nich deklaracji, Zarząd Krajowy lub Okręgowy.

§ 8

1. Członkiem honorowym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów i zadań ZS.

2. Godność członka honorowego nadaje Zjazd Ogólnopolski na wniosek Zarządu Krajowego.

§ 9

1. Członek ZS ma prawo:
  a) wybierać i być wybieranym do władz ZS wszystkich szczebli i uczestniczyć w ich odwoływaniu,

  b) uczestniczyć w działalności ZS,

  c) występować z wnioskami i postulatami do władz organizacyjnych ZS wszystkich szczebli,

  d) korzystać z pomocy i ochrony prawnej ZS w związku z działalnością statutową,

  e) odwoływać się od decyzji władz statutowych i brać udział w zebraniach, na których jego odwołania są rozpatrywane,

  f) być informowanym o uchwałach organizacyjnych i politycznych władz ZS
2. Członek wspierający ma prawo
  a) brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach organów ZS, które podjęły decyzję o jego powołaniu,

  b) zgłaszać wnioski oraz wyrażać opinie w sprawach działalności statutowej ZS.

§ 10

Do obowiązków członka ZS należy:
  a) Praca nad urzeczywistnieniem programu, przestrzeganie Statutu i uchwał władz ZS.

  b) Regularne opłacanie składek członkowskich i zadeklarowanych świadczeń na rzecz ZS.

  c) Sumienne pełnienie powierzonych mu funkcji organizacyjnych.

§ 11

1. Członkostwo ustaje na skutek:
  a) dobrowolnego wystąpienia złożonego do organu statutowego, który nadał członkostwo.

  b) decyzji Zarządu Krajowego o skreśleniu z listy członków podjętej w następstwie działania członka partii sprzecznego ze Statutem lub Programem ZS.
2. Od decyzji Zarządu Krajowego o skreśleniu z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu Krajowego w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o skreśleniu.

ROZDZIAŁ IV
KOŁA

§ 12

1. Każdy członek ZS należy do jednego koła.

2. Koło jest podstawowym ogniwem ZS i działa na obszarze mniejszym od województwa, zgodnym z podziałem administracyjnym Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Koło liczy co najmniej 5 członków.

4. Utworzenie koła wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Okręgowy lub Zarząd Krajowy, w przypadku jeżeli na terenie działania koła nie powołano jeszcze okręgu.

§ 13

Organami Koła są:
  1. Zebranie Koła,

  2. Zarząd Koła,

  3. Podstawowa Komisja Rewizyjna

§ 14

Do wyłącznej kompetencji zebrania Koła należy:
  1. Wybór Zarządu Koła i Podstawowej Komisji Rewizyjnej.

  2. Wybór Delegatów na Zjazd Okręgowy i Zjazd Ogólnopolski.

  3. Podejmowanie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi.

§ 15

Zarząd Koła:
  1. Wybiera ze swego składu przewodniczącego , sekretarza i skarbnika.

  2. Uchwala regulamin działania koła.

  3. Prowadzi bieżącą działalność koła i zwołuje zebrania raz na kwartał.

  4. Składa raz w roku na Zebraniu Koła sprawozdanie ze swej działalności, które po zatwierdzeniu przez Zebranie Koła jest przesyłane Zarządowi Okręgowemu.

§ 16

Podstawowa Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego składu Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJE OKRĘGOWE

§ 17

  1. Okręg obejmuje terytorium województwa.

  2. Organizację okręgową zatwierdza Zarząd Krajowy.

§ 18

Wszystkie koła na terytorium okręgu tworzą Organizację Okręgową.

§ 19

Organami Organizacji Okręgowej są:
  1. Zjazd Okręgowy

  2. Zarząd Okręgu

  3. Okręgowa Komisja Rewizyjna.

§ 20

1. Zjazd Okręgowy składa się z:
  a) delegatów wybranych przez Zebrania Kół,

  b) przewodniczących kół,

  c) członków Zarządu Okręgowego,

  d) Okręgowej Komisji Rewizyjnej

  e) w przypadku braku kół w danym okręgu z wszystkich członków z danego okręgu.
2. Do wyłącznej kompetencji Zjazdu Okręgowego należy:
  a) wybór Zarządu Okręgowego,

  b) wybór Okręgowej Komisji Rewizyjnej

  c) wybór Okręgowego Sądu Organizacyjnego,

  d) zatwierdzenie wyboru delegatów na Zjazd Ogólnopolski

  e) podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi Okręgowemu.

§ 21

Przewodniczący Okręgu reprezentuje Organizację Okręgową na zewnątrz i kieruje pracami Zarządu Okręgowego.

§ 22

Do zadań i uprawnień Zarządu Okręgowego w szczególności należy:

1. Zatwierdzanie utworzenia i rozwiązania koła.

2. Kierownictwo, koordynacja i pomoc w działalności kół.

3. Organizowanie zjazdów ZS na terenie swego okręgu.

4. Kontrolowanie działalności kół.

§ 23

1. Zarząd Okręgu zwołuje Zjazd Okręgowy co najmniej raz do roku oraz każdorazowo na żądanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 Kół z danego Okręgu.

2. Zarząd Okręgowy składa na Zjeździe sprawozdanie ze swej działalności.

3. Posiedzenia Zarządu Okręgowego odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

4. Od decyzji Zarządu Okręgowego przysługuje odwołanie do Zarządu Krajowego.

§ 24

W każdym województwie, w którym nie ma struktur organizacyjnych Zarząd Krajowy powołuje pełnomocnika do spraw rozwoju Związku Słowiańskiego.

§ 25

Okręgowa Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swojego składu Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ VI
ZJAZD OGÓLNOPOLSKI

§ 26

1. Najwyższą władzą ZS jest Zjazd Ogólnopolski.

2. Zjazd Ogólnopolski może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

3. Zwyczajny Zjazd Ogólnopolski zwołuje Zarząd raz na trzy lata, najpóźniej do końca grudnia.

4. Nadzwyczajny Zjazd Ogólnopolski zwołuje Zarząd Krajowy z własnej inicjatywy lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie działalności, którą kontroluje lub tysiąc członków ZS.

5. W Zjeździe Ogólnopolskim uczestniczą członkowie ZS osobiście lub reprezentowani przez delegatów. Zasady powoływania delegatów określi uchwała, podjęta na Zjeździe Ogólnopolskim.

§ 27

Do wyłącznej kompetencji Zjazdu Ogólnopolskiego należy:

1. Uchwalanie programu ZS.

2. Określanie głównych kierunków polityki ZS.

3. Uchwalenie statutu i dokonywanie w nim zmian.

4. Wybór Zarządu Krajowego.

5. Wybór Krajowej Komisji Rewizyjnej.

6. Wybór Sądu Koleżeńskiego i uchwalenie regulaminu Sądu Koleżeńskiego.

7. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Krajowego.

8. Udzielanie absolutorium Zarządowi Krajowemu.

§ 27 b

Uchwały Zjazdu Ogólnopolskiego zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Zjeździe.

ROZDZIAŁ VII
ZARZĄD KRAJOWY

§ 28

1. Zarząd Krajowy składa się z przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika i do sześciu członków nie pełniących żadnej funkcji.

2. Przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika powołuje i odwołuje Zarząd spośród własnych członków.

3. Wybrany na Zjeździe Zarząd pełni kadencję od daty wpisu do księgi ewidencji partii politycznych do daty wpisu do księgi ewidencji partii politycznych nowego Zarządu.

4. W razie gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie kadencji uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 29

Posiedzenia Zarządu Krajowego zwołuje Przewodniczący co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu Krajowego może zwołać także każdy inny członek Zarządu Krajowego, zawiadamiając o tym pozostałych członków Zarządu Krajowego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, podając pisemne uzasadnienie zwołania posiedzenia.

§ 30

Do wyłącznej kompetencji Zarządu Krajowego należy:

1. Uchwalenie regulaminu działania Zarządu Krajowego.

2. Realizowanie budżetu ZS.

3. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich rozdziału między organy ZS.

4. Powoływanie doradczych komisji tematycznych.

5. Prowadzenie, nadzór i kontrola działalności ZS.

6. Uchwalanie instrukcji i rozporządzeń wykonawczych, z wyjątkiem regulaminu Sądu Koleżeńskiego.

§ 31

Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy jego członków, w przypadku pisemnego zawiadomienia z pisemnym potwierdzeniem odbioru, połowy obecnych zawiadomionych.

ROZDZIAŁ VIII
KOMISJE REWIZYJNE

§ 32

Komisje rewizyjne kontrolują całokształt działalności ZS do szczebla przez który zostały powołane. W ZS działają następujące komisje rewizyjne:

a) Podstawowe Komisje Rewizyjne

b) Okręgowe Komisje Rewizyjne

c) Krajowa Komisja Rewizyjna

§ 33

Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 34

Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą pełnić w ZS funkcji wykonawczych.

ROZDZIAŁ IX
SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 35

Sąd Koleżeński rozpatruje spory między członkami powstałe w związku z przynależnością do ZS.

§ 36

Sąd koleżeński składa się z trzech sędziów.

§ 37

Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić w ZS funkcji członka Zarządu Koła, Zarządu Okręgowego i Zarządu Krajowego i członka Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ X
MAJĄTEK I ŚRODKI FINANSOWE

§ 38

Majątek ZS składa się z nieruchomości, ruchomości, funduszy i praw.

§ 39

Do finansów i finansowania ZS mają zastosowanie przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r o partiach politycznych

§ 40

1. Majątkiem ZS dysponuje Zarząd Krajowy.

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest skarbnik łącznie z przewodniczącym.
3. Do reprezentowania ZS na zewnątrz uprawniony jest przewodniczący lub wiceprzewodniczący łącznie z sekretarzem lub członkiem zarządu nie pełniącym żadnej funkcji.

§ 41

Zarząd sporządza roczne informacje o działalności Z S w terminie do 31 marca, które są zatwierdzane przez Zjazd Krajowy.

ROZDZIAŁ XI
ZJAZD ZAŁOŻYCIELSKI

§ 42

Powołanie partii politycznej Związku Słowiańskiego następuje na Zjeździe Założycielskim.

§ 43

Zjazd Założycielski wybiera ośmioosobowy Zarząd Tymczasowy i trzy osoby, które dokonają zgłoszenia wpisania ZS do ewidencji partii politycznych.

ROZDZIAŁ XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44

Uchwały w przedmiocie zmian w statucie, zmiany nazwy, połączenia ZS z inną partią, rozwiązania ZS oraz przekazania jego majątku zapadają większością 2/3 głosów członków ZS uczestniczących w Zjeździe Ogólnopolskim.

§ 45

O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej uchwały władz zapadają zwykła większością głosów.


Dodał: 19.06.2022 12:26 Włodzimierz Rynkowski
Zmodyfikował: 08.06.2021 13:19 Włodzimierz Rynkowski

  Związek Słowiański   ©   Wszelkie prawa zastrzeżone